JA03VA 機体情報

登録記号 型式 製造番号
JA03VA
エアバスA320-214
5926
JA03VA
エアバスA320-216
5926

2016/7/23
新千歳空港

JA03VA 登録履歴

型式 登録日 所有者(使用者) 定置場 備考
エアバスA320-216 2014年 1月15日 2014年 1月 全日空商事バニラノートリーシング(バニラエア) 成田国際空港 新規
エアバスA320-214 2016年 1月19日 2016年 1月 全日空商事バニラノートリーシング(バニラエア) 成田国際空港 型式更正
2022年 1月17日 2022年 1月 抹消 航空の用に供さない(2022/01/17)